Bijzondere gouden munt

 English version below

 

Pottina munt
Op 12 april 2013 vond Paul Curfs in Maastricht-Amby een prachtige gouden munt van de Keltische stam der Treveri. Het stamgebied van de Treveri lag in Trier en omgeving. Ze waren bondgenoten van de Eburonen in hun strijd tegen de Romeinen.  De munt werd begraven tijdens de Gallische oorlog die Julius Caesar uitvocht met de Keltische stammen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied: 54-53 voor Chr. Hij is namelijk gevonden op dezelfde plaats als de Keltische muntschat van Amby, die in 2008 grotendeels werd opgegraven. In september wist de gemeente Maastricht deze bijzondere munt te verwerven. Hij wordt momenteel samen met de rest van de muntschat tentoongesteld in Centre Céramique te Maastricht. 

   

Op deze munt van de Treveri staat de tekst POTTINA. POTTINA is waarschijnlijk de naam van een stamhoofd.Daarboven is een steigerend paard afgebeeld, dat omringd wordt door verschillende symbolen, waarvan we de betekenis niet kennen. Op de andere zijde is een hoekig oog in profiel te zien, waarbij de iris is vervangen door een wielvormig motief. Deze munten worden ook wel POTTINA staters genoemd. Het is slechts het tweede exemplaar dat in het stamgebied van de Eburonen is aangetroffen. De andere behoort tot de muntschat van Heers (ten westen van Tongeren).

Keltische muntschat van Amby
Inclusief de Pottina-munt is het totale bekende aantal tot de muntschat van Amby behorende munten gestegen tot 121. Daarvan zijn er momenteel 107 in bezit van de gemeente Maastricht en 14 in handen van particulieren.


De muntschat van Amby is overigens samen met andere gelijktijdige Belgische muntschatten in 2012 gepubliceerd in het boek “Late Iron Age Gold Hoards from the Low Countries and the Caesarian Conquest of Northern Gaul.” In 2010 verscheen al het boek "De Keltische goud- en zilverschat van Amby (Gemeente Maastricht)" waarvan het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Gerdo van Grootheest.
 


LINKS
http://www.maastrichtaktueel.nl/unieke-gouden-vondst-amby/
http://www.maastrichtaktueel.nl/boekpresentatie-keltische-muntschat-amby/
http://www.maastrichtaktueel.nl/unieke-goudmuntschat-amby-wetenschappelijke-droomvondst/
http://maastricht.dichtbij.nl/regio/woonwijk-amby-krijgt-straatnamen-verwijzen-keltische-schat


 

 English version

Pottina coin
On 12 April 2013 Paul Curfs found a beautiful gold coin from the Treveri, a Celtic tribe, in Maastricht-Amby. The Treveri originated in the area around Trier, in present-day Germany. They were allied with the Eburones in their struggle against the Romans. The coin was buried during the Gallic War fought between Julius Caesar and the Celtic tribes in what is now the borderland between Belgium and the Netherlands: 54-53 B.C. It was discovered in the same place as the Amby Celtic coin hoard, a large portion of which was excavated in 2008. The City of Maastricht succeeded in acquiring this unique coin in September. It is currently on display at Centre Céramique in Maastricht together with the rest of the hoard.

   

This Treveri coin is inscribed POTTINA, which is probably the name of a tribal chieftain. A horse running rampant is shown above, surrounded by various symbols, the meaning of which is unknown. The other side depicts an angular eye in profile, with a wheel-shaped motif in place of the iris. These coins are also known as POTTINA staters. This is only the second example to be discovered in the former tribal lands of the Eburones. The other is part of a coin hoard from Heers (west of Tongeren, Belgium).

Amby Celtic coin hoard
The Pottina coin brings the total number of known coins from the Amby hoard to 121. One hundred and seven of these are currently in the City of Maastricht’s possession, while fourteen are privately owned.


The Amby coin hoard was included, together with other Belgian coin hoards from the same period, in the book Late Iron Age Gold Hoards from the Low Countries and the Caesarian Conquest of Northern Gaul, published in 2012. An earlier book, De Keltische goud- en zilverschat van Amby (Gemeente Maastricht) [The Celtic Gold and Silver Hoard from Amby (City of Maastricht)], appeared in 2010. The first copy was presented to Alderman Gerdo van Grootheest.